Nasza działalność w ramach Polskiego Towarzystwa Leśnego rozpoczęła się w 1993 roku od utworzenia Koła PTL przy pilskiej dyrekcji Lasów Państwowych. Koło funkcjonowało w strukturach Wielkopolskiego Oddziału PTL. 1 października 1993 roku odbyło się zebranie organizacyjne w którym uczestniczyły 142 osoby. Podjęto uchwałę o utworzeniu Koła PTL i wybrano Zarząd w składzie: przewodniczący: Grzegorz Ziółkowski, sekretarz: Antoni Zieliński, skarbnik: Jerzy Tarkowski, czlonkowie: Bendykt Młynarczyk oraz Tomasz Partyka. 19 stycznia 1994 roku Koło zostało zarejestrowane i przyjęte w Oddziale PTL w Poznaniu. We wrześniu 1994 roku Antoni Zieliński złożył rezygnację z pracy w Zarządzie. Na jego miejsce wybrano w tym samym dniu Bronisława Niemca. W nowym składzie Zarząd pracował do początku lipca 2000 roku. W okresie od 18 czerwca 1994 do 9 września 2000 Grzegorz Ziółkowski był również członkiem Zarządu Głównego PTL.

Po siedmiu latach działalności 8 lipca 2000 roku odbyły się kolejne wyboru do Zarządu Koła PTL przy pilskiej dyrekcji LP, podczas któych w skład nowego zarządu weszli: przewodniczący: Zbysław Thomas, sekretarz: Bronisław Niemiec, skarbnik: Jerzy Tarkowski, członek Benedykt Młynarczyk oraz Stanisław Zalewski.

8 września 2000 roku gościliśmy na naszym terenie uczestników 100 Zjazdu Delegatów Oddziałów PTL. W programie zwiedzania trasy pt.: "Pożarzyska i porolne obszary zalesione"  był Ośrodek Leśny im. W.Łuczkiewicza w Margoninie, Nadleśnictwo Biała (grunty porolne) oraz Nadleśnictwo Potrzebowice (odnowione pożarzysko).

W dniu 16 lipca 2003 roki odbyło się kolejne zebranie sprawozdawczo wyborcze naszego Koła PTL, na któym wybrano nowy Zarząd: przewodniczący Zbysław Thomas, Z-ca przewodniczącego: Bronisław Niemiec, skarbnik: Sławomira Łabudzka, sekretarz: Iwona Kamińska, czonkowie: Jerzy Tarkowski i Ryszard Standio. Na tym spotkaniu przedyskutowano zamiar utworzenia własnego Oddziału PTL o nazwie Nadnotecki. W dniu 11 sierpnia 2003 na spotkaniu mężów zaufania zwołanym przez zarząd Koła omowiono sprawy związane z utworzeniem Oddziału Nadnoteckiego PTL przy pilskiej dyrekcji LP.  We wrześniu 2003 roku delegacja Koła: Bernard Młynarczyk. Włodzimierz Wojtczak oraz Jerzy Tarkowski wzięli udział w 103 Zjeździe Delegatów Oddziałów PTL w Ustroniu- Jaszowcu.

Oddział Nadnotecki Polskiego Towarzystwa Leśnego funkcjonuje w strukturach Towarzystwa od 2005 roku, swoim zasięgiem obejmuje obszar Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. Nasz Oddział powołano w dniu 16 września 2004 roku podczas 104 Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego w Waplewie (niedaleko Olsztynka) . Krótka wzmianka o tym znalazła się w protokole z tego Zjazdu (Sylwan nr 4: 69−72, 2005). Podczas 104 Zjazdu kilku członkom naszego Oddziału (wtedy jeszcze Wielkopolskiego) nadano Srebrne Odznaki Honorowe byli to m.in. Kazimierz Deus, Jerzy Tarkowski, Włodzimierz Wojtczak i Stanisław Zalewski. Rok 2004 upłynął na załatwianiu formalności z zarejestrowaniem naszego Oddziału, utworzeniem osobnego konta bankowego i wystąpieniem pod nowym szyldem.

Pierwszym Przewodniczącym Oddziału był Zbysław Thomas, wieloletni nadleśniczy Nadleśnictwa Durowo. Na czele Zarządu Oddziału od 2005 do 2014 przez 2 kadencje. W latach 2014- 2022, dwie kadencje Oddziałowi Przewodniczył Sławomir Kmiecik (w latach 2012 - 2019 Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile). Obecnie Oddziałowi Przewodniczy Krzysztof Kanecki- Nadleśniczy Nadleśnictwa Jastrowie.

W 2013 roku Oddział Nadnotecki był organizatorem 113 Zjazdu Delegatów Oddziałów. Wydarzenie to odbyło się w dniach 5-7 września 2013 w Centralnym Ośrodku Sportu w Wałczu. Był to pierwszy Zjazd Delegatów Oddziałów przeprowadzony na naszym terenie w historii funkcjonowania Oddziału. 8-10 października 1961 roku Zjazd Delegatów odbył się w Pile, jednak organizatorem był wtedy Oddział Wielkopolski. Corocznie Zjazdom towarzyszy tematyczna sesja naukowa, tematem sesji zjazdowej w 1961 roku było "Planowanie hodowlane, realizacja odnowień".  W roku 2013 wysłuchano referatów wygłoszonych nt.  „Leśnictwo wielofunkcyjne współczesną formą ochrony przyrody”. Wnioski z organizowanego przez nas Zjazdu Delagatów Oddziałów można znaleźć na stronie "Wnioski zjazdów krajowych"
 
Mimo niedługiej historii istnienia Oddziału Nadnoteckiego nasza działalność "Pro Bono Silvae - dla dobra lasu" nie pozostaje bez echa wśród lokalnych społeczności. Z częścią tej działalności można zapoznać się w menu  "Z życia Odddziału".