Kim jesteśmy?

 
Początki Polskiego Towarzystwa Leśnego sięgają roku 1882, kiedy to we Lwowie odbył się I Walny Zjazd Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego. Pod nazwą obecną Towarzystwo istnieje od 1925 roku. II Wojna Światowa przerwała jego działalność. Wznowiono ją w roku 1946, a w rok później ukazał się kolejny numer Sylwana- wychodzącego od 1820 roku, najstarszego pisma leśnego w Polsce i jednego z najstarszych tego typu na świecie.
 
Działalność Polskiego Towarzystwa Leśnego należy do chlubnych kart historii naszego leśnictwa. Towarzystwo było obecne we wszystkich momentach ważnych dla rozwoju i kształtu gospodarki leśnej, wspierało ją wiedzą i doświadczeniem swoich członków. Tak jest również i teraz. W szeregach Towarzystwa działają leśnicy- naukowcy i praktycy. Członkami PTL mogą być również, i są, ludzie zainteresowani lasem, lecz nie związani z nim zawodowo. Do Polskiego Towarzystwa Leśnego należą oprócz leśników reprezentanci innych zawodów. Szeregi Towarzystwa otwarte są dla każdego, komu nie jest obojętny los i stan polskich lasów.
 

Jednym z  podstawowych zadań Towarzystwa jest inicjowanie badań naukowych na potrzeby leśnictwa oraz powiązanie nauki z praktyką czyli efektywne wdrażanie najcenniejszych rozwiązań do praktyki. Polskie Towarzystwo Leśne bierze czynny udział w toczących się dyskusjach nad przyszłym kształtem gospodarki leśnej, m.in. W opracowywaniu założeń strategii rozwoju lasów, założeń polityki leśnej i sposobów ochrony zasobów leśnych.
 
Innym priorytetowym zadaniem jest popularyzacja wiedzy leśnej, zarówno wśród samych leśników, jak i w całym społeczeństwie. Tradycyjną formą tej działalności są wykłady, odczyty, zebrania dyskusyjne, konferencje i wydawnictwa poświęcone różnorodnym problemom lasów i leśnictwa. Centralnym punktem działalności wydawniczej Towarzystwa jest czasopismo „Sylwan”. Staraniem PTL wydawane są również inne opracowania i materiały związane z leśnictwem.
 

Polskie Towarzystwo Leśne rozwija współpracę z podobnymi organizacjami za granicą, uczestniczy w wymianie myśli i doświadczeń między ośrodkami naukowymi oraz reprezentuje polskie leśnictwo za granicą. PTL od wielu lat jest członkiem Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN).

Towarzystwo stoi na straży kultury i tradycji polskiego leśnictwa oraz jednoczy środowisko leśników  w całym kraju.

Oddział Nadnotecki Polskiego Towarzystwa Leśnego funkcjonuje w strukturach Towarzystwa od 2005 roku, swoim zasięgiem obejmuje obszar Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. Nasz Oddział powołano podczas 104 Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego w Waplewie (niedaleko Olsztynka). Krótka wzmianka o tym znalazła się w protokole z tego Zjazdu (Sylwan nr 4: 69−72, 2005). Podczas 104 Zjazdu kilku członkom naszego Oddziału (wtedy jeszcze Wielkopolskiego) nadano Srebrne Odznaki Honorowe byli to m.in. Kazimierz Deus, Jerzy Tarkowski, Włodzimierz Wojtczak i Stanisław Zalewski.
 

Mimo niedługiej historii istnienia Oddziału Nadnoteckiego nasza działalność "Pro Bono Silvae - dla dobra lasu" nie pozostaje bez echa wśród lokalnych społeczności. Z częścią tej działalności można zapoznać się w Aktualnościach zamieszczonych na łamach naszej witryny.
 

Ponadto jesteśmy najliczniejszym Oddziałem Polskiego Towarzystwa Leśnego w kraju (ponad 600 członków) co daje więcej niż 10% wszystkich członków naszego Towarzystwa.
 
Zachęcamy wszystkich leśników i przyjaciół lasu do wstępowania w szeregi członków Polskiego Towarzystwa Leśnego.